تیم اجرایی راز انتخاب


سعید محمدی نیک

رئیس همایش

پدرام زاویه

دبیر همایش

قائم خدابخش

مسئول کمیته‌های علمی

عرفان رضایی

مسئول کمیته‌های اجرایی

امید مقیمی

مسئول کمیته‌ی هماهنگی و نظارت

حامد اسلامی

مسئول کمیته‌ی انفورماتیک

محمد قربانی

مسئول دبیرخانه

فاطمه رادان

مسئول دپارتمان ریاضی

نگار رحمانی

مسئول دپارتمان تجربی

زهرا کارآموزیان

مسئول دپارتمان انسانی

حسام سرواحد

مشاور دبیر همایش در امور علمی

علیرضا بابایی

مشاور دبیر همایش در امور اجرایی

فرشید نجف زاده

مسئول کمیته‌ی تدارکات

فاطمه فرخ فال

مسئول کمیته‌ی تشریفات

مینو خانزاده

مسئول کمیته‌ی روابط عمومی

زهرا کریمی

اجرایی دبیرخانه

نیلوفر میرفلاح

مسئول کمیته‌ی تبلیغات

نیلوفر شکیبا

مسئول کمیته‌ی تولید محتوا

محمد توسلی

مسئول کمیته‌ی نمایشگاه ها

فاطمه افشاری

مسئول کمیته‌ی بودجه