تیم اجرایی راز انتخاب


سعید محمّدی‌­نیک

رئیس همایش

پدرام زاویه

دبیر همایش

عرفان رضایی

مسئول کمیته‌های اجرایی

محمّد نوروزی

مسئول کمیته‌های علمی

حامد اسلامی

مسئول کمیتۀ انفورماتیک

فاطمه رادان

مسئول دپارتمان ریاضی

محمّد توسّلی

مسئول دپارتمان تجربی

فاطمه تاجیک

مسئول دپارتمان انسانی

حسام سرواحد

مشاور عالی دبیر همایش

قائم خدابخش

مشاور دبیر همایش در اُمور علمی

علیرضا بابایی

مشاور دبیر همایش در اُمور اجرایی

زهرا کارآموزیان

مسئول کمیتۀ تولید محتوا

نگار کاکاوند

مسئول کمیتۀ پایش و ارزیابی محتوا

نیلوفر میرفلّاح

مسئول کمیتۀ هماهنگ­‌سازی محتوا

نیّره تجویدی

مسئول دبیرخانه

محمّد قربانی

اجرایی دبیرخانه

مائده عبّاسی

مسئول کمیتۀ روابط عمومی

فرشید نجف‌­زاده

مسئول کمیتۀ تدارکات

امید مقیمی

مسئول کمیتۀ هماهنگی

امین اسدی

مسئول کمیتۀ نظارت

محمّدحسین صادقی

مسئول کمیتۀ نمایشگاه‌­ها

مینو خانزاده

مسئول کمیتۀ بودجه

فاطمه فرخ‌­فال

مسئول کمیتۀ تشریفات